Modalitats D'Estada

Per a garantir-ne el millor funcionament de Guttmann Barcelona Life s’han establert diferents modalitats d’estada en funció de la modalitat d’estada i la temporalitat prevista..

Temporalitat d’estada:

  • Curta durada: Només per a procediments clínics de l’Institut Guttmann que no precisen d’internament hospitalari i condicionats a la seva durada.
  • Mitjana durada: Superior a 31 dies o inferior a 6 mesos.
  • Llarga durada: Superior a 6 mesos i mai superior a 3 anys.

 

Modalitats d’estada:

  • Estada individual.

Es considera estada individual la situació en la qual una persona que reuneix els requisits d’accés i necessitats de suport ha estat acceptada com a usuari, rebent els serveis en un apartament.

  • Estada compartida.

Es considera estada compartida la situació en la qual dues persones que reuneixen els requisits d’accés i necessitats de suport havent estat acceptats com a usuaris, reben el servei compartint un apartament. S’establirà un contracte amb cadascun dels usuaris que quedaran vinculats entre ells de forma que la rescissió de qualsevol dels dos afecta a l’altre.  Així, en cas que un dels usuaris d’estada compartida causi baixa, l’altre haurà de signar un nou contracte amb l’entitat titular.

  • Estada amb acompanyant.

Es considera estada amb acompanyant la situació en la qual un usuari comparteix apartament amb una altra persona que no té la consideració d’usuari, no reuneix els requisits per a ser-ho i conviu amb una relació de parentiu o afecte amb la finalitat de donar suport a l’usuari.

Uns apartaments amb suports que han de facilitar a aquestes persones empoderar-se per poder realitzar una vida independent des de l’exercici de la seva autonomia personal i en un context de normalització i inclusió en la comunitat.
TOP