Modalitats d'estada als apartaments Guttmann Barcelona Life

Per a garantir-ne el millor funcionament de Guttmann Barcelona Life s’han establert diferents modalitats d’estada als apartaments, en funció de la modalitat d’estada i la temporalitat prevista.

Temporalitat d’estada als apartaments:

  • Curta durada: Només per a procediments clínics de l’Institut Guttmann que no precisen d’internament hospitalari i condicionats a la seva durada.
  • Mitjana durada: Superior a 31 dies o inferior a 6 mesos.
  • Llarga durada: Superior a 6 mesos i màxim 2 anys.

Modalitats d’estada als apartaments:

  • Estada individual.

Es considera estada individual la situació en la qual una persona que reuneix els requisits d’accés i necessitats de suport ha estat acceptada com a usuària per rebre els serveis en un apartament.

  • Estada compartida.

Es considera estada compartida la situació en la qual dues persones que reuneixen els requisits d’accés i necessitats de suport han estat acceptades als apartaments Guttmann Barcelona Life com a usuàries, per rebre el servei compartint un apartament. S’establirà un contracte amb cadascun dels usuaris, que quedaran vinculats entre ells de forma que la rescissió de qualsevol dels dos afectarà a l’altre.  Així, en cas que una de les persones usuàries d’estada compartida causi baixa, l’altra haurà de signar un nou contracte amb l’entitat titular.

  • Estada amb acompanyant.

Es considera estada amb acompanyant la situació en la qual un usuari comparteix apartament de Guttmann Barcelona Life amb una altra persona que no té la consideració d’usuària perquè no reuneix els requisits per a ser-ho i conviu amb una relació de parentiu o afecte amb la finalitat de donar suport a l’usuari.

Uns apartaments adaptats amb suports que han de facilitar a les persones empoderar-se per poder assolir una vida independent des de l’exercici de la seva autonomia personal i en un context de normalització i inclusió en la comunitat.
TOP