Glossari de termes en relació a la Vida Independent

Aquest glossari respon a la voluntat de clarificar alguns dels termes que fem servir a Guttmann Barcelona Life i que poden portar a confusió ja que, de vegades, es fan servir en el llenguatge quotidià relacionat amb la discapacitat sense saber exactament a què ens estem referint.

Vida Independent

És una filosofia d’empoderament, impulsada per les pròpies persones amb discapacitat, segons la qual elles han de poder determinar les seves pròpies circumstàncies.

Autonomia personal

Engloba l’autonomia moral (o l’autodeterminació) i l’autonomia funcional. L’autonomia moral o l’autodeterminació és la capacitat d’una persona de controlar i prendre decisions sobre com viure segons els propis desitjos, tant si allò que es decideix es fa per un mateix o amb ajuda. L’autonomia funcional és la capacitat de dur a terme una activitat físicament per un mateix.

Empoderament

És el procés pel qual els individus, els grups i les comunitats arriben a tenir la capacitat de controlar les seves circumstàncies i assolir els seus propis objectius, lluitant per a maximitzar la qualitat de les seves vides.

Autodeterminació

És la capacitat d’una persona o col·lectiu de controlar les seves circumstàncies vitals a diferents escales. En el cas dels col·lectius històricament mancats de poder (com les persones amb discapacitat), l’autodeterminació és el resultat d’un procés d’empoderament. També s'utilitza el terme autonomia moral.

Qualitat de vida

És la percepció que té cada individu de la posició que ocupa en la vida en el context de la seva cultura i el seu sistema de valors, i en relació amb les seves metes, expectatives, estàndards i interessos.

Participació en la societat

És el procés pel qual una persona té l’oportunitat de decidir en quines activitats s’involucra en cada moment, i és inclosa en aquestes activitats en igualtat de condicions que la resta.

Inclusió social

L'inclusió social de les persones amb discapacitat és aquell procés pel qual es despleguen els mitjans per a que aquestes persones passin a ser percebudes com a membres tan legítims dels espais ordinaris com les persones sense discapacitat. Així, les persones amb discapacitat arriben a sentir que  formen part de les activitats en què participen.

Suport entre iguals

És un dels pilars fonamentals de la filosofia de vida independent, i es basa en la idea que les persones que es troben en una determinada circumstància troben les millors solucions per a les dificultats que se’ls presenten quan es relacionen amb altres persones en aquesta circumstància.

Model mèdic-rehabilitador

Aquest model ha estat el referent en la nostra societat des de començaments del segle XX per concebre i tractar la discapacitat. Proposa que la persona amb discapacitat és un ésser incomplet i defectuós a reparar, rehabilitar i tutelar/cuidar per part dels professionals i/o familiars. Per tant, considera que el problema està en la persona i la col·loca en la categoria de pacient, amb drets i deures restringits fins al seu retorn a la “normalitat”.

Model social

El model social proposa que l’entorn exclou determinades persones de l’exercici dels seus drets i deures a través d’un conjunt heterogeni de barreres, de manera que és l’entorn el que discapacita les persones. Per tant, la solució està en transformar la societat perquè sigui inclusiva. Així, el model social complementa la filosofia de Vida Independent, que defensa el dret a l’autodeterminació de les persones amb discapacitat, focalitzant-se en l’entorn i les barreres que impedeixen la presa de decisions i la participació en la societat de totes les persones en igualtat de condicions.

Accessibilitat universal

És la condició que ha de complir els entorns, processos, bens, productes i serveis, tant física com socialment, per tal que totes les persones en puguin gaudir en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.

Ajustos raonables

Les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, quan siguin necessàries en un cas particular, per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l’exercici, en igualtat de condicions amb les altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

Glossari extens en relació a la Vida Independent

Accedeix al document amb el glossari extens aquí.

TOP