Criteris D'Admissió

Les persones que manifestin la voluntat de viure a Guttmann Barcelona Life hauran de dur a terme, en tots els casos, una entrevista personal amb la Direcció Tècnica del centre i l’equip de professionals que es consideri adient, amb l’objectiu de fer una avaluació personalitzada de cada cas i conèixer les necessitats dels usuaris per tal de garantir la màxima idoneïtat i qualitat del servei.

La valoració contempla tant les necessitats de suport que tingui la persona, com la disponibilitat de mitjans propis per assumir els suports. Per això, en aquesta entrevista es determinaran els serveis que li seran necessaris a la persona per tal de facilitar la seva autonomia, tant personal com material.

Seran requisits imprescindibles:

  • Haver estat valorat de forma favorable per l’equip professional de Guttmann Barcelona Life com a persona amb un perfil adequat per viure-hi. L’equip avaluarà cada cas de manera personalitzada, validarà l’acceptació de candidatures i establirà les prioritats en l’assignació dels apartaments. Consulta el perfil de l’usuari de Guttmann Barcelona Life.
  • Es tindrà en compte l’existència de documentació que acrediti la situació de dependència, discapacitat i/o problemes de mobilitat.
  • Els candidats acceptats hauran de validar i signar el contracte del servei residencial. El seu incompliment significarà la pèrdua de la condició d’usuari dels apartaments.
TOP